Concorso di poesie “Storie d’alte timbe”

1° CLASSIFICATO e PREMIO MUSICALITA’   “Stòreie de na nòbele famìgghie”  di Liugi Piscitelli
Chèsse ie na stòreie de tànd anne fè,
ie la chiamìsse Favole fòsse pe mè.
Ein, appartène a na stòreie d’alte timbe,
ma ie pèure de mò…de chìss maletimbe.
Pàrle de na famigghie ìende a stu paièse,
ca tutte canescème da quand tenème nu mèse.
Nanne so dottòr…e mànghe ‘ngignìre,
ma cùdde ca fàscene ie nu nòbele mestìre.
Lacalamita…da sèmb a stète u cognàume,
ma Cìcere e Semmìnde ie u lòr soprannàume.
E mè savà sapàie ce ie òvere o legènd…
ma Scevenàzze dicè : “Pùlpengheule”, a va ièsse u referimènd!
Apprème fu mèste Gìne avvènne mèzze a la chiàzze,
fève, semmìnde, cìcere…e mizzchìlle de pestàzze.
Nu sòrte de vangàune de lìgne, l’ùneche a Scevenàzze,
se mettàive a do stàve l’ìnzegne du cìneme, frònde a la chiàzze.
Po fù la volte de Peppin, u fìgghie, frèsche generazziòne,
ca se mettè saùpe a la chiàzze a regalè emozziòne.
Nu pezzète d’omene, da nu quindal e mìzz,
iàve nu ciùcce de fatèche Peppin..cè pinze!
Chèssavòlte u vangàune iàve tùtte de fìrre
e uàcchìeve danànze, peure ou palazzètt e ou càmb sportìve.
Cìcere, semmìnde, arangiàte e birre ghiacciète,
la demèneche dau càmb me t’arretirìve arraggiète.
E chìdde fève cucinète ch la raìn de mère…
ge mettàive la passiòn, l’ànime eu core indère.
Anghe percè Tèrese, chèdda sànda megghière,
làvìve pùste abbàgne, ch le cìcere, la saìre apprème.
E accàume a tùtte le mèste de na cèrte sostànze,
Peppin facè uìnvestimènde càngedètte imbortànze.
La barràc de le giocàttole ghevernàve la chiàzze,
giòie e chiànde pe le menìnne de tutte Scevenàzze.
E ce destète se vennèvene pallùn, fecèle e freschètte,
a Natèle ièvene tutte tric e trac, bombètte e stellètte.
“Coco bell e coco frìsc” nau sentìve abbàsce a mère,
Peppin tu candàve ìenze alle rècchie ogni sère.
Ma po venè u momènde che a Peppin u chiamè Crìste,
e da nòbele signòr se ne scè cu sorrìse e nàu trìste.
Percè tùtte cùdd criète da ìidde e da uattène,
passàve al fìgghie…da còre a còre, da men a men.
Au condràrie dàlte fàvole chèsse condìnue,
percè le fìgghie de Peppin nansànne fermète alamìnue.
Stè ci te vènne cìcere, necìdde, enzalète e sett tìpe dauè,
e cùdde ca te vènne ògne tipe de perquarè.
U lòr mestìre arremène nòbele e imbortànde,
ànghe ce veu le vedète aschìtte accàume àmbulande.
Da tre generazziòne e settàndànne dàttivitè,
a Scevenàzze Lacalamita… ie stòreie pe leternetè.


2° CLASSIFICATO e PREMIO MERITO“Resabbètte c’acchiamendàve u mére” di Rosa Maria Dangelico

Stàve na volte, a Scevenazze, Resabbètte,
ca avetàve a la Torre a Vendìere e u mére tenàve de rimbètte.
E l’òcchiere tenàve verde accómme a cùdde mére,
c’acchiamendàve ogne dè, da la maténe a la sére.
Da peccinonne, stàve sémbe dréte a púrte
ado stévene accómme a na famigghie e se canescévene tutte.
Dè iévene pescatéure e tutte, da peccenìnne a grànne, se dévene da fè;
Resabbètte che l’alte fèmmene sciàve ad arepezzé le rajte pe peschè.
U atténe de Resabbètte, Stefanuccje,
tenàve na varca granne: nu trabbacch.
Arrevàve fine a la Dalmazje: che nu careche d’ugghje, mmìre e amìnue sciàve
e, grazje a la véndete, che nu careche de legnéme se ne ternàve.
La mamme de Resabbètte, Tarsìne, la chiamèvene “U Levànde”
percè iàve forte e, accómme ó vinde, faciàve tremè tutte quande.
E cùdde carattere forte pur Resabbètte u tenàve:
quanne na cause na ‘nge piaciàve
jèdde paghéure de nescéune begghiàve
e ‘mbàcce ‘nge le deciàve.
Quanne tenàve decennove anne, Resabbètte che Angiuicchie se spesè
e la defférénze de carattere tra lóre e déue iàve assèje:
Angiuicchie stàve citte citte, Resabbètte velàve sèmbe parlè;
Resabbètte iàve figghje de marenére, Angiuicchie iàve de fore,
Eppur tra lore e déue nan ammangàve mè l’amore:
accómme ó mére e la cambagne de Scevenazze, scévene core a core,
Resabbétte s’alzàve sùbete la maténe,
e pe tutte la famigghie faciàve le ppéne.
Siccome a le timbe de tanne le sél ghestàve assèje e stàve la povertè,
Resabbètte ne picche d’acque de mére da le figghje mannàve a begghiè.
Ma le meninne avèvena stè attinde a le guarddie percè
lo State, ca vennàve le sèle, aviva guadagnè
e pur la quartère ‘nge ptévene fracassè.
Resabbètte tenàve na bèlla vausce e candàve ogne meménde na canzone:
ne tenàve niéune pe tutte le situazione:
la storeie d’amore de na pecciuedde e nu giovene marenére,
“Vattìnne papònne, vattìnne papònne” pe fè dermè le criatéure
e po de “Patre Formicolo” stàve la canzone,
ca jàve nu moneche ca cadàve sémbe in tendazione.
Resabbètte deciàve tanda stureie a le menìnne de dè nnanze:
nepéute, parinde e vecéne de chése la sendévene tutte quande.
Stàve la storeie de “Commà Gatte”,
ca se velàve mardè e iàve assè berafatte.
E po stàve la storeie de la “Pèchere che trè corne ‘nghépe: niéuna tagghiènde,
l’alta sferrènde e l’alte te la ficch jìnde a la vènde!”
ca tanda paghèur faciàve begghiè
ca da dè te n’aviva scappè.
A Resabbètte ‘nge piaciàve assè a checenè: tejèdde o taradde scalléte,
u uagnaune du furne, cu scachezzidde ‘nghépe, sciàve sémbe nnanze e dréte.
La dè de la Madonne de Chersegnéne, parinde e chembagne
scévene a jièdd a vedà la precessiaune e stévene sìgge pe tutte quande.
A la veie de la Madonne de l’Angiu avetàve quanne iàve vecchie:
assìsse a la séggie, acchiamendàve u mére e faciàve la rèzze.
Resabbétte tenàve l’òcchiere verde accómme ó mére, ca parlévene pur sténne méute,
e chìdde òcchiere bèdde l’a déte a figghje, nepéute e a le figghje de le nepéute.
Stàve na volte Resabbétte, stàve e stéje angore,
jìnde ó recurde de tutte le crestiéne c’a veléute béne e ca la tènene jìnde ó core


3° CLASSIFICATO  “Nu alte Nêtàle”  di Corrado Spadavecchia

Chèss’è storie d’alte tìembe…
quênne se dêeve valòere a le sendemìende.
Facévene buene chire de nê volte,
ca stavene sénz’a solte
e passêvene u Nêtàle
a pemedoele, ùegghie e sale!
Assàise nnênz’a la frascéere
da la mêtàine alla séere,
a mêngià mandêrine e pêne tùeste,
alte ca parmeggiêne e arruste!
Tutte nzìeme atturne atturne appezzecàte,
assàise sòep’a sìegge traiettàte,
a nu chêndòene nu arvelìcchie e nê capênne,
le mêschele parlêvene de còem’avéeve passàte u ênne.
Stave a ci l’avéeve sciàute buene
e ci avéeve avàute lêmbe e truene.
Mê chèr’a séere se stêeve chendénde,
pàure ci la vénde stave vachênde!
Ci la spèese se petéeve fà,
quacche frittele se petéeve mêngià!
Érene de chiàue cchère vachênde,
picche cchère che la recott’ascequênde!
Ind’a nu stuezze de checiàine,
ci ng’accòrre che le figghie nzàine,
stavene fèmmene ca grêmenêvene
e fèmmene ca frescévene!
Mmézz’a la strate, le criatàure chiù grênne
ca scappêvene da tòtte re vênne!
Érene vérêménde chendìende ò cìnde pe cìende,
pàure ci pe re fridde abbattévene le dìende!
Óesce re còese òene chêngiàte,
ò Nêtàle nén ze dê chiàue la giust’a pesate!
È ovéere ca re paròele se le porte u vìende.
Paciénzie… Mê chèss’è storie d’alte tìembe!

 


PREMIO ORIGINALITA’  “Cudde Serevizie Alla Gaddène” di Rita Schino
Moje ve raccondeche ‘na storie.
Na stèje abbesugne ca vogghie ‘ndrète de nu timbe tanda lendène,
ma de quande tenaive 10 anne è iaive scème.
Bèh! Chièue ca scème, forse fesse.
O megghie angore, la vitteme de mè stèsse.
O settène de mamme, na dèje, tezzeuèje alla porte
na vecèine de chèse, ‘nge strezzèje l’ucchie
e ‘nge addemannèje ce iè ‘nge petaive dèje na mène a fange
“ Cudde serevizie alla gaddène”.
Senza addemannamme u permesse,
m’appresendibbeche accome a ‘na fesse.
Alla gamme du tavue, staive la gaddène attacchète a nu lazze,
prèime facè finde de pegghialla ‘mbrazze,
poje se la mettè ‘nzène, me la facèje auandèje pe le ciambe
e ‘nge facèje cudde “ SEREVIZIE DA ‘NGANNE”.
Sbranibbeche d’occhiere.
M’auandibbeche a ‘na spaddère de sègge
e se chiechèrene le scenocchiere.
MAMME DE CRISTE, CERROBBE AVAIVE VISTE!
Che le mazze ‘ngudde me retribbeche a chèse
e cu pizzue de la vèste, m’assecuibbeche le lacreme
pe ‘na ‘navaje pèure u rèste.
Iaive pe colpa maje ce la gaddène avaive morte
Ma ci su ‘maggenaive ca stave stepète sta mala sorte!
Me passè la fème, acquanne mamme me mettèie u piatte ‘nande.
– Avaste a chiange, decèje, e abbascete la veste ca mo trèse attande.
– E ce cendraive attaneme che la veste!
Na la tenaive miche sotte la gaddène.
Ormai ‘nge l’avèvene gè fatte la feste.
– La malandrène, la dèje appirse,
che la stessa facce de chiangaune,
vuje pe crèanze o pe scrupele du vacchère,
na cosce de gaddène a brote me pertèje,
e me l’avaive stepète pure chère chère.
Descèune me scibbeche a colche,
acchemenzibbeche a feje la sonnambele de notte,
e me faciaive pure sotte.
Ievene le cinghe de matène, de virne
quanne me pertèrene a tagghiè le virme.
– U vèrme chiù pecceninne u tenèvene lore ‘nghèpe,
e jaive lunghe tande,
‘ngiavaive piacièute a famme pegghiè nu sc’cande?
Iè u sapaive ca me velèvene bène,
e manghe pretendaive de stèje jinde a ‘na cambène.
Decèvene ca de paghèure nescèune avaive murte
è acquande mèje tenèvene a turte!
Ciuccie e appresendèuse
Pe ognè sbaglie tenèvene ‘na schèuse.
Alle figghie mèie, mò sapète cèrrobbe ‘nge digghe?
Facète sèmbe attenziaune quanne ve discene
“me vu venèie a fè cudde serevizie?”
Mettiteve a scappè, nanze sèpe mè
inde a ce uèie scète a ‘ngappèie.

“Zi Zettin e la Gattign”  di Amoia Serafina

Ci jajve Zi Zettin ???
Mo vu digghe belle belle e citte citte.
Jajve na femmene inziste quese quese na macchiette,
fadgaive accamma nu masque ma paraive
ca se divertaive a tutte chedde cha faciaive
e jè ca jajve la nepaute chiu’ menònne
quan la vedaive proprie de core redaive, redaive.
Mo se ne vene quann ogne iann
u maise de Settembre arrevaive
chedda bona femmene de Zi Zettin,
la sora gran de Tatè, matene matene
dò iaure preme ca u saul s’alzave,
dalla stadde s’abbjave pe scee alla vi de fore a Pezza Miola.
Preme però, chedda bonaneme d’attanme,
ca se pertaive drete pure a maie,
ghevernaive la meule e la mettaive sotto o trajéjne.
Na volte arrevete alla teneute,
ogne jeune acchemenzaive u mestire seu.
D’attaneme cu strefinateure attrete dalla meule,
faciave l’ ajre all’areue de l’auèje’.
Je e la Zi Zettin che la spertedda meen,
avemma adenè da nderre l’auee’
preme ca narrevaive incudd u arete.
La belle jaive ca avemme fe a scappete pe na jesse repegghete.
La prejma volte Zi Zettin me decè:
menò fè subt ad agniè ce senaun te fazze la gattign.
Chedda dee captè ca Zazì inziste accamm jaive,
e cerròbbe la macchenette alle mene tenaive ?
anghjé la spertedda saue prem de maie
e je mang u funn della spertedda maje.
Cosicchè partè subete u castéjche
Allasecreddéure, nzicchete nzicchete chedda zienna maje,
che la mena saue nguacchjéte de mugghje
me la passè saupa alla faccia e ridaive, ridaive.
je me la pigghibbe afforte afforte e penzibbe:
mo ti ia fè vedaie, ia iess chiù nziste de taie.
Ma ci te l’avaiva dee nan jaive cause
A chedda femmene nan se petaive scèè da saup.
Je ca jaive cerveddéjne mittibbe gedizie
e preme ca partaive la gattign
me ne sciajve alla largh alla largh pe na me fè aguandè.
E zianneme cherrenne drete me diciave:
ce te aguandch ada vedà cerrò te ia feè
quann scemm o paies ada vedà cerrò ti ha dee.
La zi jaive de parole, arrivete o paiese alla calete du saul,
passemme da la chese ca gee na s ‘ affettaive
e do aminue e du chjacheune me regalaive.

“Vengì…Assigne!” di Giuseppina Demartino

Stonne storie ,de le timbe passete,
ca quanne le sinde te fe na resète.
Ma alle timbe de iosce,ca la vete ha cangete,
chisse fatte ,potene angore seccete?
Chesse iè, na storie adavere,
parle de Venginze e de la megghijére,
ca,peure ce scevene sembe fateghenne,
credevene o ciucce ca ve vuenne.
Tande timbe fe’,Venginze tenaive na candene,
ca ogne deje staive sembe chiene,
vecene o palazze de le condoglianze,
e tutte sapeme la circostanze.
Avaiva tenaie solde a valanghe,
tutte stepete sotte a le chianghe,
percè,privete e fratille a Criste,
doppe u saleute,scevene dè a fasse na bella veveute.
E approfettenne de ne picche de fatuigne,
chieu de neieune deciaive: Vengì,assigne!
E assigne iosce e assigne crè,
de bastongine la lavangne s’anghiè.
A fene maise iaive na chepe de chiande,
scevene sembe che le palte vacande,
e la deje de la Madonne de Chersegnene,
Venginze nan petaive accattè manghe nu stuzze de pene,
e nan sapenne accaume fe’,
sendete ce scheuse se sceje a ‘nvendè.
‘nnanze a la chese de la sroche,’mmenze a la strete,
Venginze che la megghijére ,faceje finde de fe’ lete.
La mamme de iedde le sendè e assè tutta aggetete:
“Madonne,figghje,percè gredete”?
“Percè figghjiete iè proprie na scechenedde,
iosce nan ha preparete manghe na tiédde”.
A la mamme,sembe pronde a stenne u mande,
nge despiaceje pe le vende vacande!
“Nan ste abbesugne de fe lete,
mangete che neue,trasete”!
Acchesè s’assederene o tavue soddisfatte,
ma,de chidde timbe ,se mangiave tutte jinde o stesse piatte.
Tanne ,tanne,Venginze,la parta saue l’avaive gè ferneute,
tenaive angore feme,e,nan sapenne accaume fè,trevè chessa asseute.
Aggerenne u piatte da addo iaive chiu chiene,
a la megghijere dece’ tutte offese:
“Acchesè ti a torce la chepe quanne sceme a chese”!
E, mberatande ca faciaive la mosse de torce la chepe,aggeraive peure u piatte,
Repetenne sembe u stesse fatte :
“Menè,nan si tenenne pretese,
acchesè ti a torce la chepe quanne sceme a chese”!
E fu acchesè,ca aggeranne aggeranne,
Venginze gnettaive,
ma l’alte nan arrescevene ad ammenè nudde ‘nganne.
A ne certe punde ,u seruche se fastediè e gredè a Venginze: “E lasse stu piatte,mo avaste!
La chepe a megghierete nge la turce quanne scete a caste!
E famme mangè sti maccareune,
vu vedaie ca mo ia remaneie iè desceune?
Veu tenete la chepa fresche,
scetavinne da nnanze a l’occhijere,mò,leste leste”!
Che le mazze ‘ngudde de ne scerene alla chese
E camberene tutte la vete,
che la lavagne chiaine de bastongine,
ma che picche terrese.
La colpe de ci fu?
De la fatuigne,
e de chidde ca decevene :Vengì…assigne”!

“U Frugne” di Luciano De Leonardi

A mmèste Pitre Coseme “A Ciummenére”
s’ère opèrate da picche a megghiére
e alle vvisete d’amésce e pparinte
nà jjè ca fascève tanta cumpleminte
alle chiacchjere nà ppenzève manghe
u crestiène, sènza purtarle a lunghe
pe chidde ca u vulavene jèsse ditte
allu fatte, arrevève ddritte ddritte:
«A cchèdda poverèdde, ancóre le dóle
ca l’one alluète nu frugne da ngóle…»
A cuntève proprje accussì ‘sta rogne
ma a figghje se mettève a vvèrgogne
séne, peccè a wagnèdde ère studiète
d’avvuchète proprje, s’ére lauriète
e nna sère pegghjì u curagge mmène
e nne cantì quatte ‘mbacce all’attène:
«Tatà… tu ogne vvotè nnanze a ttutte
u fatte u stè ccunte accussì bbrutte
famme u piacére, dillo in italiano
dì: ‘mia moglie si è operata all’ano’»
U ggiurne doppe, Mariètte, a cuggéne
l’addumannì: «Ma megghièrete cè tténe?»
Jidde, tremendì a figghje p’accumenzà
«Si ha operato…», ma nà ssapève speccià
e ccerchì ajjóte pe cchèdda parole
ca nà jjè ffacele ca jèsse sola sole
da cì, u taliène, nà ssèpe addò javete:
«Oh… come se chième u cóle de mamete???»


“Storie d’alte timbe” di Elisabetta Raguseo

Me chiameche Mechele, so fatte granne,
e m’arecorde angore, come fosse iosce ma nann’ iè
scene de na veta semplece ca me so chere asse’.
Scene, fotogramme, ca m’arecordene ca u timbe ste a passe’
e che a chese maie me vogghie retere’
perce’ stogghie lendene, chessa destanze me pese nu botte,
avetaive inde o paiese vecchie e mo mu sogneche puranghe la notte.
Manghe ci fosse nu cinematografe,
inda le sunne e a la chepa maie me vesche meninne senza penzire e senz’anzie
mentre correche accame a nu pazze nzime a Felippe e Fajele, l’amesce meie d’nfanzie.
Inda le palte de le calze, pronde pe iesse usete, nuzze de vermecocche, palline
e po’ ne piaciaive asse’ a scecue’ a la cavalline.
Nzime a le frete de Felippe, invece, ne devertemme a chestrue’ la battareie
pe fe scandeie Nannine, la vacandeia granne c’ avetaive mbonde alla veie.
Nderecegghiemme le sele grusse nmezze a na carte che la precisione de na sarte,
l’achiedemme che na corde mbonde mbonde a salsicciotte
e la mettemme saupe a le zeppere pe fe seccete u botte.
Che la miccie l’appecciemme e scatescianne scatescianne Nannine, ogni volte, dalla pagheure, perdaive de veite almene desce anne!
Ah, quande resete, quande sciuche e quande danne facemme quande tenemme picche anne!
Ma saupe a tutte tenghe a core
u arecurde de Nnannucce ca vennaive le cose bone,
sarebbe a dire le caramelle e le bombolone,
alte ca le chef de iosce ca stonne inde a la televisione…
Nnannucce faciaive fonde le zucchere,
nmezze a le mene ammenaive la schetazze
e veloce veloce arretuaive le megghie delizie de Scevenazze.
E nann’a ferneute!
Po’ inde a la carta rose venaivene ngartete.
Eh sì si, chesse so storie d’alte timbe
ca perene lendene lendene
ma inde o core de cusse povere fesse so chiù ca riele!


“À ‘lƏ tièmbƏ nuestƏ” di Isabella Papagna

À ‘lƏ tièmbƏ nuestƏ,
la condròƏrƏ ‘nnzegnèlatƏ dò tic- tac dù ardòccƏ
ci lescèavƏ, ci arsƏrdièavƏ, SƏnza fà u minƏmƏ remòerƏ,
acchèssi sƏ petèavƏ repègghià la fatàighƏ trànguillemèndƏ. Më ù addorƏ dƏ l’àriƏ, aitèavƏ le’ mmènde a mètt inaziònƏ,
ù cerviddƏ a fà rƏ servèziƏ. Pèrò aòscƏ, còmƏ aòscƏ chƏ sti
telefòninƏ, stìmmƏ ‘mbàtuaitƏ ad ‘ognƏ frìschƏ sòiƏ,
le’ mmènde arràivƏ stènghƏ e assàlienètƏ. SpìssƏ, nènƏ àriescƏ à vedƏ ‘nnènzƏ u chemèinƏ AH!, quènnƏ pèänzƏ. a chìrƏ ènnƏ senzä pƏnzièrƏ, àddò stäèvƏ còmuncaziòenƏ
e socializzàziòenƏ. SàcciƏ cà lƏ tièmbƏ ‘ònnƏ chèngiatƏ,
mƏ nènè menghƏ giustƏ ad’àcchiƏ mèndà sembrƏ lƏ telèfoninƏ, e nènƏ alzà mèiƏ nì lä càpƏ e mènghƏ giustƏ rƏ’ddòchièrƏ,
a ci avƏ abbèsuƏgnƏ de né paroèlƏ.


“Accòme la fèmene a riescè a ingannè u diavule” di Gaetano Cervone

Assediteve cà ve voghje racchende nà storia d’alte timbe.
Nà volta stave na famighje, uattene Mingucce,
la mamma Filomena e tre figghje piccenunne piccenunne.
Alla famighje nà mancave nudde, avevene pure nà vigna de terrene,
la dote de Filomene, a do stave ogni bene de Dé,
e atturn atturn o paraite, tutte arvue de pestazze.
Na dè, a bune a bune Mingucce cadé malete,
Filomene nan sapave c’è fé, u portave a cus e a cud mideche,
e le cuppeune !! ma u marète nàne sanave mé.
Allore, la provedde ca jave bezzòche, tutte le dé jnze alla chiese a preghé,
mò a Sant’Antonie e mò a San Spiridionne,
ma u marète sèmpre chjechete, nan sapave chièuve a ci preghé.
Povere aneme na dè stave assaule, e tutta sconsolete pensave:
E mò!! na ma scé a gamme all’aire? E le dibete e tutte le necesseté?
E cce more maritteme, jè ciaite jagghia fè ?
U mestire? Nanzò çhieù giovane e me vergogneche.
A servè! E le piccinunne? Jè me vènnise l’anime o diavule!!
pèure de fè sanè marittime, acchesé tutte le cause s’aggiustene.
Quande all’improvvise, nu troune, feume,
fiamme e na puzze de zùlfe, da stù macidde acchembere nieune,
che parave nu omene, che la varva longa u frac, e le còrne.
E stù mambraune ge dèsce : Filomene, allore veramente téu velisse
dè l’aneme pe fè sanè maritette? Allore stù chendratte, u velème fè?
La provedde tutta agetète, cu trumuizze n’gùdde, ge dèsce de sène.
“L’aneme però te la posseche dé, dopo cà avème accghjeute tutte le pestazze,
dopo la fèste de la Madonne”.
U diavule le dèsce: “Vabbune” e sparisce.
U marète subete sanaisce, tutte jé a come a prème e u timbe passe.
Arrève cà cogghjne, tante e tante pestazze e tutte tenene u prìsce.
Na dé Filomene stava jinze alla chese, all’improvvise
nu troune, u feume e na puzze de zulfe e acchembère u diavule, cà ge dèsce:
Mbé, so venèute a pegghiamme l’aneme!!
Ma chèdda fémene tutta mbetètte ge dèsce: Wé zizì è u patte chàmme fatte?
Nan avemme ditte cà l’aneme te la dave dope cà acchegghjemme tutte le pestazze?
Allore, vè a vedaje saupe all’areue, na stonne gè le pestazze piccinonne du uanne cevène?
E cùd jinzè a na nuvole de feume, ca pezzave de jove mbracedèute, acchesé facé.
U diavule arraggiete, russe russe, faciave trune, fèume e fiamme,
e Filomene spavendete scappave atturne o tavue.
Pò disse: Ha! brutta fèmene, me l’ha si fàtte!! E scchembere.
Chèsse, jè la storie de come la fèmene ingannè u diavule,
ma vèu scète a vedaj, quando se cogghjne le pestazze,
saupe all’areue gè stonne le aggighije de le pestazze nove.


“Ci nasc bell, nasc spsèt” di Gennaro De Gabriele

Distes’ d’arvu d’auè
fin’ o mèr,
ca’ u’ mer’ ques verd
E l’aur d l’ughj
E l’parait,
ch’ u’ azzurr
e u’ call d’statè, vind d’ virn
du’ maestrèl,
s’ port
l’pnzir,l’parol
lamber,
ch’ nann stonn chieu.
D’ speranz e iumn d’ mer
figur d’femmn,
Ca’ acchiammendch da’ Lndèn
stes, carnal.
Nan iè mamma mà.
Iè la so capèt, la so’ spusèt, p magí.


SI RINGRAZIANO:
FONDAZIONE FAMIGLIA PISCITELLI D’AGOSTINO
GLI AUTORI

LA GIURIA LA COMMISSIONE CULTURA DELL’ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUM
Andriani Rosalba
Carrieri Paola
Coppola Nicola
Dagostino Gaetano
De Matteo Nicola
Fiorentino Marta
Lasorsa Paolo
Marolla Nicola
Morva Marzia
Petruzzi Rosalba
Pierno Rosangela
Pisani Giusy
Ricci Anna
Soranna Leonardo
Spadavecchia Claudio
Camporeale Vincenzo
Altieri Giacomina
Bavaro Florinda
Casaburi Vincenzo
De Mola Valeria
Iessi Maria Antonia
Iride Cristina
Miccione Erminia
Magenta Maria Graziaì
Vella Rita
Preziosa Domenico

graphic designer M. Rosaria Vitariello
linkedin.com/in/maria-rosaria-vitariello-

LIBRETTO

LIBRICINO GIURIA 2023_POESIA

Potrebbero interessarti anche...